Wybory 2023: Woda jako Priorytet dla Rozwoju Kraju

Written by on 03/10/2023

Wybory 2023: Woda jako Priorytet dla Rozwoju Kraju

Niezależnie od wyniku zbliżających się wyborów parlamentarnych, gospodarka wodna potrzebuje wdrożenia nowych rozwiązań i kompleksowego spojrzenia na kwestie ilości i jakości wód. Dynamika procesów środowiskowych, przypisywanych zmianie klimatu, to jedno z kluczowych wyzwań, z jakim należy się zmierzyć w najbliższych latach w tym sektorze. Czy to zostało zauważone przez komitety wyborcze i uwzględnione w ich programach? Sprawdziliśmy to dla Was.

Slogan “Woda to życie”, choć niekwestionowanie prawdziwy, nie jest nic wart bez dobrego planowania i wdrażania działań na rzecz poprawy ilości i jakości wód w kraju. To, że zasób ten należy chronić, jest oczywistością, jednak nadal nie każdy pamięta, że to nie tylko kwestia wody do spożycia, ale przede wszystkim rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego, który determinowany jest przez dostęp do tego zasobu. Jak podkreślają eksperci Banku Światowego, tylko wyjście poza tradycyjne modele zarządzania w gospodarce wodnej sprawi, że będzie można mówić o odporności na zmianę klimatu i złagodzić skutki stresu wodnego.

Dla nas jako specjalistów w tej dziedzinie, niezmiernie istotne jest, aby podejście do wody zostało uwzględnione w programach wyborczych, a ochronie wód nadany został odpowiedni priorytet. Bezpieczeństwo państwa obejmuje również obszar związany z gospodarowaniem wodami. Przysłowiowemu “sprawdzam” nadany został szerszy kontekst – ochrony środowiska.

Reklama

Analiza Programów Wyborczych:

Trzecia Droga:

 • Ograniczenie eksportu drewna.
 • Zwiększenie powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody.
 • Wsparcie odnawialnych źródeł energii.
 • Wyłączenie 20% lasów z wycinki.

Lewica:

 • Wsparcie recyklingu (system kaucyjny, standardy butelek zwrotnych, rozszerzona odpowiedzialność producentów).
 • Do 2030 roku 60% recyklingu odpadów.
 • Zwiększenie udziału powierzchni parków narodowych z 1% do 4% do 2030 roku.
 • Wprowadzenie subwencji ekologicznej dla samorządów.
 • Przekazanie częściowej kontroli nad lasami społeczeństwu.
 • 6% lasów całkowicie wyłączonych z wycinki i przekształconych w Lasy Obywatelskie.
 • Walka ze smogiem, systemy alarmowania przy przekroczeniu norm zanieczyszczeń.
 • Powołanie Rzecznika Praw Zwierząt.
 • Opracowanie Krajowej Strategii Renaturyzacji.
 • “Rozsądna polityka ochrony wód.”
 • Wsparcie w zachowaniu zielonych pasów buforowych wzdłuż brzegów rzek i jezior.
 • Ciągły monitoring wód, wczesne ostrzeganie o zagrożeniach.
 • Poszerzenie podstawowych badań wody.
 • Wsparcie samorządów w modernizacji oczyszczalni ścieków.
 • Zwiększenie znaczenia środowiska przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.
 • Wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej i jądrowej.
 • Oszczędność energii, wsparcie termomodernizacji budynków sektora publicznego.
 • Modernizacja sieci przesyłowej celem ograniczenia strat energii.
 • Włączenie obywateli w proces decyzyjny i inwestycyjny przy publicznych inwestycjach w OZE.
 • Powołanie Funduszu Kruszenia Betonu.
 • Podkreślenie konieczności działań w związku ze zmianami klimatu.
 • Dostosowanie przestrzeni miejskiej do zmian klimatu.

Prawo i Sprawiedliwość:

Reklama
 • Poprawa jakości powietrza.
 • Plan rozwinięcia funduszu ekologii.
 • Unieszkodliwienie azbestu.
 • Wsparcie małej retencji.
 • Walka z suszą.
 • Rozwój żeglugi śródlądowej.
 • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
 • Wsparcie finansowe dla gmin w zakresie gospodarowania ściekami.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli interwencyjnych prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
 • Monitorowanie głównych polskich rzek w trybie online z wczesnym sygnalizowaniem zagrożeń.
 • Wsparcie małej retencji i ochrony wód.
 • Zmiany w pozwoleniach wodnoprawnych.
 • Decentralizacja energetyki na rzecz mniejszych zakładów zasilanych energią z OZE.
 • Wsparcie energetyki jądrowej, wodorowej, morskiej energetyki wiatrowej.
 • Wsparcie budowy piaskowych magazynów energii.
 • Edukacja na rzecz działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Koalicja Obywatelska:

 • Walka z nielegalnym importem śmieci do Polski.
 • Odtwarzanie podmokłych siedlisk.
 • Ograniczenie eksportu drewna.
 • Objęcie rzek monitoringiem stałym.
 • Modernizacja systemu oczyszczalni i przetwarzania ścieków.
 • Walka z nielegalnymi zrzutami ścieków.
 • Wprowadzenie programu rewitalizacji rzeki “czysta Odra”.
 • Wsparcie małej retencji na obszarach rolniczych.
 • Odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie.
 • Plan transformacji energetycznej i rozwój OZE oraz energii jądrowej.
 • Wsparcie tworzenia lokalnych wspólnot energetycznych generujących prąd z OZE.
 • Wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo lasów z wycinki i przeznaczenie ich na cele przyrodnicze i społeczne.
 • Wprowadzenie społecznego nadzoru nad lasami i możliwości zaskarżenia planów urządzenia lasu do sądu.
 • Ograniczenie wycinki drzew na obszarach miejskich.
 • Wprowadzenie funkcji “miejskiego ogrodnika”.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Konfederacja:

 • Włączenie odnawialnych źródeł energii jako dodatkowych, podstawą systemu energetycznego powinien być węgiel.
 • Usprawnienie produkcji energii z OZE dla rolnictwa.
 • Wsparcie rolnictwa w produkcji biopaliw na własny użytek.

Bezpartyjni Samorządowcy:

 • “Odpowiedzialne postępowanie względem otoczenia” z zachowaniem świadomości wielopoziomowego oddziaływania na środowisko.
 • Utworzenie straży ochrony przyrody.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli interwencyjnych prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
 • Monitoring głównych polskich rzek w trybie online z wczesnym sygnalizowaniem zagrożeń.
 • Wsparcie małej retencji i ochrony wód.
 • Zmiany w pozwoleniach wodnoprawnych.
 • Decentralizacja energetyki na rzecz mniejszych zakładów zasilanych energią z OZE.
 • Wsparcie energetyki jądrowej, wodorowej, morskiej energetyki wiatrowej.
 • Wsparcie budowy piaskowych magazynów energii.
 • Edukacja na rzecz działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Niezależnie od wyników wyborów, wdrożenie szeregu postulatów z programów wyborczych jest niezmiernie ważne dla gospodarki wodnej. Mamy nadzieję, że ochrona wód stanie się jednym z priorytetów przyszłych rządów. Pamiętajmy, że jakość wody to jakość naszego życia.

 

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *